Úvodní stránka » Den v naší školce

 

REŽIM DNE

6,00 – 8,00 

-  scházení dětí, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, spontánní ranní hry dle volby a přání dětí, hry dle vzdělávací nabídky, nabízení didakticky cílených činností

8.00 –8,30

- komunitní kruh k přivítání dne, diskuze, tělovýchovné a jazykové chvilky, literární chvilka v rámci zapojení se do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“, výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů v rámci integrovaných, osobní hygiena

8,30 -9,00 (tř. koťátek) 8,45– 9,15 (tř. Rybiček a Šnečků)

-      hygiena, podávání dopolední svačiny

9.00 – 9,30

- výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů v rámci integrovaných bloků

9,30 - 11,30 (tř.Koťátek) 9,45 – 11,45  (tř. Rybiček a Šnečků)

- příprava na pobyt venku, pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na pohybové aktivity, vzdělávání dětí nebo pobyt na terase

11,30 – 12,00 (tř.Koťátek) 11,45 - 12,15  (tř. Rybiček a Šnečků)

- hygiena, oběd, některé děti odchází s rodiči domů a ostatní jdou odpočívat

12,00- 14,00 (tř. Koťátek) 12,15 - 14,00   (tř. Rybiček a Šnečků)

-příprava na polední odpočinek, literární nebo hudební relaxační chvilka čtení na pokračování (čtení v rámci projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“); spánek a odpočinek dětí (pro děti s nižší potřebou spánku jsou připravené klidové činnosti  ve třídě s paní učitelkou dle rozpisu služeb, prohlížení knih, kreslení, doplňkové programy, individuální činnosti…)

14,00  - 14,20  

-  postupné vstávání, hygiena, tělovýchovná chvilka

14.15 – 17.00

-  podávání odpolední svačiny, volné činnosti a aktivity dětí dle vzdělávací nabídky zaměřené především na hry, pobyt na zahradě mateřské školy (za příznivého počasí), postupný odchod dětí domů

Ve třídě Koťátek je režim dne přizpůsoben aktuálním potřebám dětí, je možné v nepříznivém počasí, mrazech pobyt venku zkrátit a naopak prodloužit dobu spánku do 14hod.

Pobyt venku: 

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou silný vítr, silný déšť, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C. Mrholení není důvodem vynechání pobytu venku, proto rodiče přizpůsobují dětem oblečení dle počasí, včetně pláštěnek a holínek.

Vyzvedávání dětí po obědě: Koťátka: od 12,00 – 12.,20 hod. ve 12,30 se MŠ uzamyká.

                                              Rybičky a Šnečkové: od 12,15 - 12,30 hod. ve 12,30 hod. se MŠ uzamyká

Odpolední vyzvedávání dětí: od 14,45 hod.

Po předchozí dohodě je možné si děti vyzvednout v kteroukoli dobu


 

Jak vypadá den v naší mateřské škole se ŠVP PV „JARO,LÉTO,PODZIM ZIMA SE SLUNÍČKEM JE VŽDY PRIMA“.


Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Je připraven s ohledem na potřeby dětí, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Denní program má u starších dětí vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. U nejmladších dětí je více prostoru pro spontánní hru.

Příchod dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou podáním ruky a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje. Ukončení her oznamuje smluvený signál, na kterém se dohodnou děti spolu s učitelkou např. píseň, zvonek, počítání, triangl. Již od 7.00 hod. - 7.15 hod. je dětem k dispozici čaj a  ovocný či zeleninový tác naaranžovaný dětskými obrazci tak, aby se děti každodenně na „zdravé“ tácy těšily a byly tím motivované ke konzumaci co největšího množství ovoce či zeleniny během dne. Pitný režim je samozřejmostí v průběhu celého dne se děti mohou sami kdykoli napít.

Ranní kruh

Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení (zážitků, pocitů, názorů, dojmů apod.) naslouchaly, aby se seznámily, co budou dělat, ze kterých činností si můžou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje rovnost, partnerství všech jeho členů, stmeluje. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávání sebe sama. Kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek apod.

Tělovýchovná chvilka

Skladbu cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky, zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry, cvičení jógy. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění, doplnění integrovaných bloků.

Svačina 

 V 8.30 hodin mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno na servírovacím stolku (talířek, hrneček, jídlo). Mají možnost si vybrat jídlo podle vlastní chuti (výběr ze dvou možností) i množství dle své vlastní potřeby. Snažíme se  nenásilnou motivací dětí, volit si spíše pomazánku tím, že mají možnost si ji samostatně namazat na pečivo. Dohled učitelky nebo provozní pracovnice zajišťuje pomoc mladším dětem a všude tam, kde je třeba.

Řízené činnosti 

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme:

  • zodpovědnost za vlastní volbu
  • aktivní účast v komunitním kruhu
  • tvořivost a myšlení
  • sociální dovednosti

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti pracují v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Hodnotící kruh Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku, nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrad, okolí školy dává příležitosti ke spontánním i řízeným pohybovým aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, ale především umožňuje úzký kontakt s přírodou, vedení dětí k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena,oběd Oběd (v 11.30 hod.) je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem (např. děti se mimo servírování oběda obsluhují zcela samy, již od 3 let používáme příbory apod.). Každé dítě má možnost jíst svým tempem.

Odpolední odpočinek Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, relaxovat. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti chtějí „o něčem“ povídat, a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízené tiché činnosti (kreslení, prohlížení knížek, puzzle, řízená činnost, grafomotorické listy apod.) s dodržováním pravidla – hraj si tak, abys nerušil spící kamarády. Snažíme se děti k polednímu spánku kladně motivovat.

Odpolední činnosti do odchodu dětí domů Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru, je zde prostor pro IP, pro doplňkové programy a dokončení činností z dopoledního bloku.