Úvodní stránka » Ekologie v naší školce

 

Enviromentální výchova v naší školce  - viz také ve složce ŠVP PV :) přímo ve šk. vzd. programu

Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody a velmi citlivě a vhodně předávali naše poznatky a pocity dětem.

 

Naše MŠ je od roku 2008 zařazena v síti  MRKVIČKA  (informační bulletin sítě MŠ se zájmem o ekologickou výchovu). Pedagogům je doporučeno pročítat časopis a informovat se o změnách EVVO, popřípadě použít některý z námětů uvedených v tomto časopise a podělit se o zkušenosti s ostatními kolegyněmi. Mimoto jsou informovány od EKO koordinátora, který jim doporučuje zajímavé náměty a informuje o novinkách týkajících se EVVO. Dále se ekologická koordinátorka v naší MŠ samovzdělává v oboru ekologie - např.  EKOATELIÉR (školení o možnostech využití odpadového materiálu v MŠ).

Cíle naší školky:

-  vytvářet zdravé a harmonické prostředí v naší školičce

- záleží nám na dobrém materiálním vybavení a na ekologickém provozu


-  snažíme se být zdravou školkou s ekologickým myšlením, podporujeme se v tvořivé a klidné atmosféře a formujeme si kladné lidské vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skromnost, sebeúctu, sebedůvěru, lásku k druhému, …

Témata jako například Tady bydlím já, Jarní zahrada, Sluníčkové psaní, Život u vody, Na tom našem dvoře, Má nejmilejší knížka, Hrajeme si s plody podzimu, Košík plný ovoce, …a další se zabývají různými otázkami i v oblasti ekologie a my se snažíme na ně dávat odpovědi, aby děti správně pochopili jejich význam.

Prakticky naplňujeme cíle enviromentální výchovy takto:

 •  studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plánujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody jako jsou výlet za zvířátky do lesa na podzim, k rybníku na jaře, do zoo, …
 •  třídíme odpad a vedeme k tomu také děti
 •  maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní i výtvarnou výchovu
 •  dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den, …
 •  pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různýmy druhy materiálů, …
 •  děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem, …
 •  pozorujeme divoká zvířátka jako jsou kachny, veverky a ptactvo
 •  pomáháme zvířátkům v zimě, na terase máme ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení buď koupené nebo vyrobené (lojové koule), nosíme do krmelců kaštany a žaludy, chodíme krmit kachny k nedaleké řece, …
 •  s dětmi udržujeme školní zahradu (sbírání spadaných větví, hrabání listí, …)

Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomili, že vše co dělají ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo, ať lidí, zvířat nebo rostlin.

V letošním roce využijeme námětu sítě MRKVIČKA na celoroční projekt s názvem VYPRÁVĚNÍ STARÉHO STROMU. Námět je upravený dle našich možností a potřeb.


Jde o projekt, ve kterém se děti formou úkolů, pozorování a pokusů seznámí se stromem od kořene k listům, zjistí, co se s ním děje během roku, odkud pochází dřevo, k čemu slouží a jak je strom důležitý pro přírodu a pro člověka. Seznámí se také s některými jeho obyvateli (veverkou, datlem, tesaříkem, …) a zjistí, co dělají a proč to dělají. Mají k tomu k dispozici metodickou pomůcku „Vyprávění starého stromu“. Projekt i úkoly budou přizpůsobeny učitelkami na třídách věkovým kategoriím dětí .

Charakteristika integrovaného bloku:

Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě ať živé či neživé. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.

Pro ekologickou výchovu dětí budeme celoročně využívat i naši školní zahradu, ve které máme záhony s květinami a různé druhy stromů, i dostatečnou travnatou plochu. Vše nám bude sloužit k tomu, aby se děti měli možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně seznamovat s okolím mateřské školy, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Děti se budou seznamovat s vlastností půdy – k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí.

Děti se budou seznamovat s tříděním odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá.


 V průběhu školního roku mohou samozřejmě učitelky tento plán doplňovat o různé jiné náměty a nápady a přizpůsobovat jej potřebám a schopnostem dětí na třídách. Každá třída si vytvoří na zahradě „skřítka“ (z pařezů, prkének a přírodních materiálů) nebo velké květináče s bylinkami a zasazenými rostlinkami, které nám budou zahradu střežit a také strážit dětská tajemství. Třeba samotné děti vymyslí, co budou skřítkové střežit. 

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody tak svět lidí
 • všímat si změn a dění v přírodě
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí
 • znát význam životního prostředí pro člověka
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a zvířátka


 Časový rozsah:

 Celoroční projekt – aktivity jsou zařazovány podle aktuální situace, využíváme situační učení a učení prožitkem.

Věková skupina:

3 – 7,5 let

Průběžné činnosti:

 • Pozorování – na školní zahradě a při vycházkách do lesa budou děti moct klacíkem prohrabovat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořínky, kamínky, živočichy), zjišťovat, co do půdy patří a co ne, jak se stromy a rostliny mění během roku, ptactvo, které přiletí do krmítek, …
 • Pokusy – při vycházkách si děti budou moci nasbírat do plastové nádobky vše, co je zaujme a následně je prozkoumávat pod mikroskopem, jak se chová sníh v teple, …
 • Pracovní aktivity – sběr spadaných větví, kaštanů a žaludů (odneseme je zvířátkům do lesa), sadba bylinek a travin, tvorba z odpadového materiálu, …

Rozdělení do bloků:


PODZIM (září, říjen, listopad)

 •  pozorování změn v přírodě (barvy stromů, rostlin, …)
 •  sběr přírodních materiálů pro pracovní a výtvarnou činnost
 •   pojmenovávání, třídění, zkoumání, otiskování, malování, ochutnávání (jen to, co je jedlé) přírodnin
 •   seznámení s koloběhem vody
 •   třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 •    příprava krmítek na zimu (oprava, malování, ….)
 •    příprava zahrady na zimu (hrabání listí, …)
 •    výroba skřítka
 •    ozdobení zahrady výrobky z přírodnin
 •    výlet do lesa s nasbíranými kaštany a žaludy
 •     společné oživení stromu (vytvoření očí, nosu, pusy z přírodních materiálů)
 •     pokusy s různými přírodními materiály
 •      ovoce a zelenina – třídění, tvorba, ochutnávání, …
 •      poznávání zvířátek lesních, polních,  jejich příprava na zimu, bydlení, atd.
 •      na vycházkách se naučit orientovat ve městě, bezpečnost na silnici, …
 •      Poklad – na zahradě zakopeme různé předměty v krabice (kaštan, žalud, plastovou láhev, skořápky od   

                ořechů, bramborové slupky, mrkev, krabičku od léků, šišku, skleničku, rostlinu, víčko, …) napíšeme

                seznam, v létě ho vykopeme a prozkoumáme obsah

 •         poznávání různých druhů oblečení (jaké oblečení v jakém ročním období, počasí, na různé

                 slavnostní     příležitosti, na doma, …)

 ZIMA (prosinec, leden, únor)

 

 •       pozorování změn v přírodě (opadané listí, stále větší zima, ranní jinovatka, padání sněhu, zkracování

                dne, …)

 •        pozorování vlastností sněhu, pokusy
 •        čert, Mikuláš, anděl, sv. Barbora – co znamenají, zvyky, …
 •        výroba vánočních ozdob a přání z keramické hlíny, odpadového materiálu, přírodnin, …
 •        vánoční tradice a zvyky (stromeček, kapr, lití olova, házení střevíce, …)
 •        třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 •         pozorování změn na oživlém stromě a skřítcích, šeptání vánočních přání
 •         pečení vánočního cukroví a jeho zdobení
 •         pozorování chování větvičky v teple (vypučí, rozkvete, …)
 •         pozorování stop zvířátek na vycházkách (kačen, ptáků, …)
 •         krmení kačenek, sypání krmení ptáčkům do krmítek, výroba lojových koulí
 •         využití sněhu jako výrobního materiálu (sněhulák, iglů – jak je uvnitř,…)
 •        ozdobení stromů kořenovou zeleninou, pozorování, zda ji zvířátka jedí
 •         příprava na Vánoce a vánoční besídku (úklid, výzdoba, …)
 •         výroba řetězů z odpadových materiálů
 •         jak zimu přečkávají zvířátka (obydlí, jídlo, …)
 •         jak se chovat při zimních sportech (ochrana zdraví, …), jak pomoci zraněnému kamarádovi (první

                  pomoc, …)

 •        ovoce a zelenina, jaká je jejich důležitost v zimě, ochutnávání, výroba razítek a ozdob

  JARO (březen, duben, květen)

 

 •  uspávání zimy a vítání jara u našeho oživlého stromu, u skřítků uspíme zimu a probudíme přírodu pomocí zaklínadla: 

Kůry, můry ven, ať je krásný den,

 kleptáky, páráky, kančí kůže,

ať vyskočí, kdo jen může

 houby, motýli, ježci vstát,

 ať zima může spát a my děti se smát.

 

 •   třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 •   tvorba kouzelných stromů (místo listů geometrické tvary, přiřazování s tvary kolem nás, obměna

            s barvami podle věku dětí)

 •   pozorování probouzející se přírody kolem nás (jak se objevují první květiny, listy, zvířátka vyvádějí mláďata, …)
 •   poznávání práce některých bezpečnostních složek (hasiči, policie, …)
 •   poznávání města (důležité budovy, změny, opravy, úklid po zimě, …)
 •   Odpaďáček – výroba pouze z odpadového materiálu, buď ve školce nebo doma s rodiči (možnost soutěže a následné výstavy výtvorů)
 •    Velikonoční barvení – zjišťování vlastností skořápky vajíčka pokusy (noření do octa, pevnost, vyfukování, …)
 •    sázení semínek a následná péče (řeřicha, pšenice, …)
 •    velikonoční zvyky (koledování, barvení vajíček, …)
 •    využití odpadového materiálu (maxistonožka z pet lahví – kolik jich je kolem nás, obrazců z víček od pet lahví, …)
 •  Koloběžková jízda – jízda na blízkém dopravním hřišti (pochopení dopravních značek, dopravních předpisů, rozvoj vztahu k přírodě, proč koloběžky, kola, brusle neničí přírodu a auta ano, co je ozónová vrstva, jak chrání naší Zemi, …)

 

 • oslava dne matek – výroba dárků a přáníček (význam, láska k druhému)

 LÉTO (červen, červenec, srpen)

 • jak žijí zvířátka u řek a rybníků, v zoo nebo na farmách (výlety k rybníku, řece, do zoo, na farmu, …)
 •  oslava dětského dne na dané téma
 •   pozorování změn na našem stromě, šeptání přání na prázdniny
 •   seznamování s vlastnostmi vody (vodní skluzavka, spojení vody s pískem nebo hlínou, …), vlastnostmi písku (stavby, prosívání, mokrý, suchý, …)
 •  Oblázkové malování – sběr kamenů pro výtvarnou a pracovní činnost (malování, mozaikové skládání, …)
 •  Poklad – vykopání pokladu a prozkoumání jeho obsahu (co se stalo s věcmi ze seznamu, které jsou neporušené a naopak)
 •  výroba z odpadového materiálu 
 •  třídění odpadu (papír, plasty, sklo)
 •  jak se chovat při vodních hrátkách, na výletech, před některým hmyzem, … (ochrana zdraví a přírody)
 •  pozorování hmyzu v trávě (co vše lze spatřit v trávě, když se dobře podíváme, jak se chová, …)
 •  seznamování s jinými národnostmi a kulturami
 •  zahradní slavnost, výzdoba zahrady, rozloučení se školním rokem

Podzim  - oživení starého stromu na školní zahradě :

Šeptání tajných přání....nový kamarád nikdy nic nikomu neprozradí...