Informace pro rodiče GDPR - testování dětí v MŠ ZDE


GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů v Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757,příspěvkové organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizace, IČO 72742259 (dále jen „MŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT. 

Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kontaktní údaje:

Správce:

Bc.Plešingervá Štefanie,DiS.-ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757,příspěvkové organizace

Email: 16msvdf@seznam.cz

Telefon: 412371040

 

Pověřenc pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jana Kociánová

Email: jana.kocianova@varnsdorf.cz

Telefon: 417 545 104

 Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte

MŠ bude zpracovávat identifikační údaje Vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání a pro vedení školní matriky.

 

Zpracování údajů o zdravotním stavu

MŠ bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely přijímacího řízení, a to do jeho ukončení. U dětí přijatých ke vzdělávání bude MŠ informace zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ. Po ukončení vzdělávání dítěte budou jeho údaje uchovány po dobu stanovenou archivačním a skartačním řádem Správce.

  

Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte

MŠ bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na MŠ vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu MŠ, zákonných zástupců a dítěte.

Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod.

 

Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud MŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li MŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je MŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

 

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci předškolní vzdělávací a výchovné činnosti MŠ zpracovává některé osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu.

 

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MŠ jako správce. To znamená, že MŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů MŠ může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 

 • • Městský úřad Varnsdorf jako zřizovatel mateřské školy,
 • • externí zpracovatel účetnictví,
 • • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní  systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

 

Zpracovávané osobní údaje je MŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje MŠ získává?

Osobní údaje MŠ získává pouze od zákonných zástupců dětí.

 

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů MŠ nepoužívá automatizované rozhodování.

 

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • • Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem.
 • • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného  zpracování údajů.

 

Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle vnitřní směrnice,
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • skartování již nepotřebných údajů,
 • zachovávání mlčenlivost o údajích,
 • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.