Úvodní stránka » Zápis do MŠ

Zápis dle školského zákona §34 odst. 2: 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zápisy do mateřských škol 

proběhnou dne 12.05.2022 od 13-16 hodin. 


Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Zápis se bude konat: 12.5.2022

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE KE STAŽENÍ ZDE

(k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře)

Podrobné informace budou zveřejněny včas dle aktuální situace.

Sledujte tento web. :-)