Úvodní stránka » 1.Třída - KOŤÁTKA


Ve třídě KOŤÁTEK je zapsáno 25  dětí  

VE VĚKU 2,5 - 6 LET    

 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Na děti se zde těší:

PETRA JEDLIČKOVÁ,DiS. - třídní učitelka

VERONIKA KRÁLOVÁ - učitelka

KRISTÝNA KORBOVÁ - asistentka pedagoga

Petra                                 Veronika                              Kristýna

Paní učitelky: Petra a Veronika


CO SE UČÍME:


ČERVEN 2018


Podtéma:  Město a vesnice v ČR  11.6.-15.6.2018

-seznamování s naším městem a poznávání života v našem městě,poznávaní rozdílů mezi městem a vesnicí,znát naše hlavní město a poznávat ČR

-zpíváme s flétnou- Kdyby byl Bavorov, Okolo Frýdku cestička, Okolo Třeboně

                    Já jsem z Kutné hory,Žádnyj neví,co sou Domažlice

-hra Domečku,kdo v tobě přebývá?-znát své jméno,adresu bydliště,rozvíjet pozitivní city 

 ve vztahu k sobě,posilovat důvěru ve vlastní osobu

-PH Cestička-běh,cval stranou,reakce na slovní doprovod

-PH Pošta-vybíhání k metě,reakce na signál

-PH hra Stromeček,domeček hříbeček

-Co bych dělal,kdybych se ztratil?

-Ve městě, Na vesnici-poznávání rozdílů,znát účel jednotlivých budov

-omalovánky na téma dům,město,vesnice-používat základní i doplňkové barvy,využít

 všechny  možnosti barev- Veselý a smutný domeček,Dům mých snů

-JV chvilka-sluch.cvič.-poznávání zvuků ve svém okolí

         -artikul.cvič.-procvičení hlásky C-silnice,ulice,vesnice….., říkanky

           -dech.cvič.-čistý vzduch na vesnici-hluboký nádech,dlouhý výdech

           -gymn.mluv.- cvičení jazyka-čistíme jazykem dolní zuby, úsměv-zuby k sobě

-Vím,jak se jmenuje naše město?- prohlížení fotografií a knih o našem městě

-Je nebezpečné se bavit s cizími lidmi?Vstoupit do bytu cizího člověka?Nastoupit do

 neznámého auta s cizími lidmi?Požádáš o pomoc raději strážníka,někoho známého,nebo  

 cizího člověka?

 
Podtéma: Barevný svět 4.-8.6.2018

-seznámení se světadíly, práce s atlasem, poznávání jiných zemí a kultur, seznámení se životem lidí v jiných krajích

-hra „Místo si vymění, kdo…“ – barva vlasů, očí, velikost, oblíbená barva, zvíře, hračka… Jako jsme každý jiný, je každá země jiná

-hudebně pohybová hra „Vlak“- chůze v řadě,reakce na signál,vzájemná spolupráce,cestujeme vlakem…….navštívíme různé státy

-pohybová hra „Molekuly“ – hodíme velkou molitanovou kostkou, vždy se za ruce chytí tolik dětí, jaké číslo padne na kostce

-Řecko – kolébka atletiky -pořádali jsme atletické „závody“ ( olympijské hry) – olympijské kruhy -nalepování kousků papíru do kruhů dle barev,příprava a trénování na olympiádu mateřských škol

-hry na písku-vyrábíme Italskou zmrzlinu-tvoření s pískem

-modelování- pečeme pizzu-Itálie

-práce s mapou , globusem-k čemu nám slouží

-JV chvilka-sluch.cvič.-poslech cizích jazyků-zvukové ukázky

                   -artikul.cvič.- cizí řeč-mluvíme rusky, německy, anglicky….          

                    -gymn.mluv.-špulení rtů

                  -dechová cvičení (pírko, papírové kulička, větrník, foukaná kopaná); pohybová improvizace – vánek, větřík, vítr, uragán

                   


PODTÉMA: Svátek dětí,velký rej  28.5.-1.6.2018

-           radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti, připravit  přání pro všechny děti na celém světě

 

 • zdolávání jednoduchých překážek,plnění úkolůsoutěže za odměny,oslava Dne dětí
 • Hra na Provazochodkyni-chůze po tenké ploše,udržení rovnováhy  
 • Žongler-udržet talíř na tyči-postřeh,hrubá motorika
 • Žonglérské číslo- hra s míči

 • Krocení tygrů a lvů-cvičení s obručí,prolézání obručí
 • Jv chvilka –artikul.cvič.-procvičení výslovnosti všech hláseknapodobování zvuků         

                          zvířátek

           -Sluch.cvič.-povely pro tygry–sluchová analýza,„tygři“ jsou na svých

                              místech (obruče),místa si vyměňují pouze,slyší-li slovo              

                              začínající na určitou souhlásku

                 -gymnastika mluvidel- mimika klauna

 • Na kouzelníka- kimova hra- Kdo zmizel, Co zmizelo                          
 • Klaunova nálada – vyjadřování nálad mimikou i pohyby (klaun je smutný, bojí se,má radost,lekl se apod.)KVĚTEN 2018

8.     Integrovaný blok:   Náš svět

-       v tomto integrovaném bloku se zaměřujeme na pohybovou a tělesnou zdatnost dítěte, podporujeme jeho fyzickou i duševní pohodu. Dítě se bude seznamovat se životem na Zemi (životem lidí ve městě a na vesnici, s cizími zeměmi a s kulturami jiných národů, se životem zvířat v Zoo a u vody) a s vesmírem. Časový rozsah – 7 týdnů (KVĚTEN-ČERVEN 2018)


Podtéma (21.-25.5.2018): Sluníčko praví, chraňte si své zdraví

-       seznámení  s letními sporty, procvičování tělesné zdatnosti, trénování na olympiádu mateřských škol ve městě, relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení )

 

ROZMAZLENÁ BERUŠKA

Vztekala se beruška na kytičce,
nožičkou naštvaně dupala,
třikrát se točila na patičce,
až pod ní kytička křupala.

Natahuje pomalu na bulíky
a prý ji louka nebaví,
chtěla by k holčičce na culíky,
že tam své puntíky vystaví.

Nefňukej, beruško, na travičce
a vyleť s dalšími brouky,
jsi přece ozdobou na kytičce,
sluníčkem z rozkvetlé louky.


SPORTOVNÍ HRY
 Každý kluk i holčička,

převlékl se do trička,
tepláky a botičky,
– nejlepší byly cvičky.

Pak se cvičit začalo,
běhalo se, skákalo,
překážky se zdolaly,
i v pytlích jsme skákali.

Každá třída diplom má,
na nástěnku si ho dá,
ať všichni ví, jak to bylo,
že se u nás soutěžilo.

Řeč – Co k sobě patří?

Učitel připraví karty s obrázky sportovců a sportovních potřeb. Děti pracují ve skupinách s vlastní hromádkou karet, tvoří dvojice, které k sobě patří (např. hokejka a puk, kolo a cyklistická helma, plavky a plovací vesta, atlet a oštěp, gymnastka a stuha, ...). Důraz je kladen taktéž na správné pojmenování jednotlivých obrázků, na rozšiřování slovní zásoby.

Obměna: Hra pexeso se stejnou sadou karet.

Řeč, předmatematické představy – třídění sportovních aktivit

Učitel s dětmi mluví o tom, že některé sporty vykonáváme v létě (plavání, běh, turistika, fotbal, plážový volejbal, ...), jiné v zimě (sáňkování, bobování, lyžování, bruslení, skoky na lyžích, ...), uvnitř (košíková, stolní tenis, gymnastika) či venku (orientační běh, skoky do dálky, plavání). K některým sportům potřebujeme pomůcky, jiné zvládneme bez pomůcek (turistika, běh, plavání, skok do dálky).

Řeč – hádanky

Učitel pokládá dětem hádanky, později děti hádanky utváří samy.

Ukázka hádanek:

 • Jak se jmenuje sport, při kterém jeden či více účastníků/sportovců chodí na výlety do přírody? (turistika)
 • Jak nazýváme sport, kdy sportovci bruslí do hudby bez pálky a míčku? (krasobruslení)
 • Jak se nazývá sport, při kterém sportovec běhá co nejrychleji na krátké tratě? (běh, sprint).
 • Jak se nazývá sport, při které sportovec běhá, skáče do výšky či do dálky, hází koulí/oštěpem? (atletika)

Řeč – Na co myslím?

Děti pracují ve skupinách, každý vymyslí jeden sport. Pro tento sport hledá hlavní rysy. Např. fotbal: míč, hřiště, rozhodčí, ... Poté jeden člen ze skupiny představí ostatním dětem ve skupině první nápovědu/indicii (např. míč), ostatní mohou klást otázky, na které hráč může odpovědět pouze ano/ne. Vždy po jednom kole (vystřídají se v dotazování všichni ve skupince) hráč prozradí další nápovědu. Učitel prochází mezi skupinami a dopomáhá tam, kde je třeba.

Abychom se vyvarovali zjednodušování hry přímým hádáním (Je to tenis?), když to není zcela jasné, je možné udělovat minusové body za špatný typ. To účastníky přiměje k hádání, když si jsou s odpovědí skutečně jisti a položili dostatek otázek.

Sluchové vnímání – počet slabik, délka slabik ve slově

Děti slova z karet k aktivitě „Co k sobě patří“ rozkládají na slabiky (vytleskávání, pomocí kostek – jedna kostka zastupuje jednu slabiku). Třídí na hromádky podle počtu slabik.

U jednoslabičných slov dále určují délku slabiky: vyslovením nahlas obou variant slova: puk/půk, míč/mič, koš/kóš, hod/hód. Dlouhou slabiku vyznačí klacíkem/brčkem, krátkou slabiku knoflíkem/víčkem od PET láhve. Postupně určují délku i u delších slov (fotbal, lyžař, sáně, boby, skoky, koule, ...).

Zrakové vnímání – Obrázky v řadě

Děti pracují se sadou z karet z aktivity „Co k sobě patří“. Ze sady vyberou pouze 6 karet podle zadání učitele, zbylé karty dají stranou. Učitel stejné karty ve zvětšené podobě připevní na nástěnku do řádky ve směru zleva doprava. Děti společně s učitelem karty pojmenují, poté učitel karty z nástěnky odklízí a v ten moment děti sestavují své karty do správného pořadí. Kontrola probíhá opětovným připevněním karet učitelem na nástěnku. Podle dovedností dětí počet karet snižujeme či navyšujeme.

Zrakové vnímání – Chytneš mě?

Učitel má připravené karty s obrázky sportů a sportovních potřeb, případně reálné předměty. Děti sedí na podlaze, učitel vyhlásí slovo, které děti „chytají“ – např. hokejka. Poté  v rychlém sledu ukazuje dětem karty. Ve chvíli, kdy se mezi kartami objeví smluvené slovo (hokejka), se děti zvedají ze země a zase usedají. Hra končí vybráním všech karet. Smluvená slova učitel obměňuje.(15.5.  -   19.5. 2018)         Podtéma: Zvířátka ze Zoo

- poznávání exotických zvířat a přiblížení jejich života v přírodě a v Zoo.

Motivační  říkanka:                                                                      V ZOO

Dobré ráno,dobrý den,                                                       Tolik zvířat pohromadě                  

Za zvířátky pojedem.                                                          To se přece  nevidí.

                                                                                       Mám poprosit mámu s tátou,

Z papíru  je vyrobíme,                                                        ať  mi jedno pořídí?

Pak  si z kostek  postavíme,     

Velikánskou ohradu- zoologickou  zahradu.                      Nosorožec, ten moc dupe,

                                                                                   Lvi i  tygři strašně řvou,

                                                                                   Z krokodýla by šla hrůza….

                                                                                   Necháme je tam ,kde jsou.

-zdravotní cvičení proti plochým nohám s říkankou- OPIČKY, opičí dráha-udržení  rovnováhy,masáž plosky nohou

-Hra Na hada- chůze v zástupu

-rytmizace s říkankou SLON-vydupat,vytleskat,napodobit sloní chobot

-JV chvilka-dech cvič.-nádech nosem-výdech sssss..-had

          -gymn. mluvidel-uvolnění obličejových svalů-Hrajeme si na opičky, Ještěrka (kmitá jazykem)

            -sluch cvič.- poznávání hlasů zvířat

            -artikul. cvič.-S-slon,sova,had-sss


( 2.5.  - 12.5. 2018)   Podtéma:   Sluníčkové přání pro maminku

-společná příprava a realizace plesu, výroba dárků a přáníček, prohlubování citové  vazby na maminku a rodinu

- taneční improvizace - nácvik tanečku pro maminky, písnička Klíč ke štěstí

- cvičení se stuhou – taneční improvizace na dětské melodie

- Motivované cviky Co dělá maminka-napodobování činností maminky,s říkadlem(Máma pere drum,drum..)

- JV chvilka - dech.cvič.-hra s navoněnými  tampony-jak voní moje maminka,přivoníme ke květině

                                   sluch.cvič.-hra Na ozvěnu- rytmizace s říkadly

                                   gymn. mluvidel-posíláme pusu mamince-zaokrouhlení a špulení rtů

                                   artikul. cvič.- Ž,Š,Č-  Naše malá holčička,je pečlivá mamička.Češe panně hlavičku  a dává jí mašličku.

                                                                  Dědeček a babička,mají v koši jablíčka.Dědečku a babičko,dejte prosím jablíčko.


DUBEN 2018

7. Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií.

Časový rozsah – 8 týdnů (duben-květen)

 Podtéma: Sluníčková kapela (23.-27.4.2018)

-poznávání hudebních nástrojů, hra na dětské hudební nástroje, společný zpěv, hudebně pohybové činnosti, příprava na besídku, jarní koncert v Zuš

Báseň :

Pojď, Písničko, pojď si hrát,
chceme si tě přivolat.
Třeba za čas kratičký
naučíš nás notičky!

 

Didaktická hra „Na ozvěnu". Využijeme míče. Učitelka předvede jednoduchý rytmus střídáním krátkých a dlouhých tónů – drobné údery x pohlazení míče. Děti se pokouší rytmus zopakovat.

Muzikantská rodina

Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum,
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou,
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná
muzikantská rodina.Podtéma:   Těšíme se na jaro     16.-20.dubna 2018

-seznamování s tříděním odpadu, s péčí o živou i neživou přírodu, pomoc při úklidu školní zahrady

Bubínek

děti chodí po kruhu.Uprostřed je bubínek.Učitelka říká :

Dokola chodíme,co je tady z…..(doplnit materiál),to si právě povíme.

Kdo první z dětí ví,který předmět je ze zmiňovaného materiálu,běží doprostřed kruhu,zabubnuje na bubínek a řekne svou odpověď.

 

  písnička na melodii „Prší,prší“

 

Jaký je to materiál?-2.,3.třídění předmětů podle materiálu,Různé věci tady máme,hned se na ně podíváme.Děti pěkně hledejte a to co je z……..,to mi prosím podejte.

-PH “Barevné popelnice“-běh v prostoru,reakce na změnu barvy

-PH hra Na včelky a květiny-pohotová reakce na signál

-cvičení se stuhou

-JVchvilka:Kdo to bzučí,bzum,bzum,bzum-procvičení hlásky Z

 Podtéma: Sluníčko má zelenou  (3.4.-6.4.2018)

-poznávání dopravních prostředků, seznámení s některými značkami a jejich významem ( jak se podle nich máme chovat), praktický nácvik bezpečného chování v dopravních i  dalších situacích ( požár, dopravní nehoda, úraz apod.).

 • píseň Autobus (na melodii Prší, prší):

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!

Hra   Na  auta

Každé dítě dostane vestičku,na které jsou natištěny různé druhy aut(osobní,nákladní,mrazící..)

A  3děti budou představovat   hasiče,sanitku a policii.

 

Děti chodí a běhají po prostoru,mají za úkol se navzájem sobě vyhýbat,protože jsou auta a mohly by do sebe narazit a způsobit tak dopravní nehodu.

 

Na pokyn učitelky vyjedou  Hasiči,nebo policie,nebo sanitka- houkají.Ostatní auta musí okamžitě zůstat stát a dát jim přednost.

(nejdřív vyjede jen jedno auto, postupně vyjedou najednou)

 

Pohybová hra     Na barevná auta

Děti se rozdělí na 4 skupiny -  1. červená auta     2.žlutá auta    3.modrá auta   4.zelená auta

Každá  skupina je barevně odlišena-děti dostanou barevné volanty z papíru.

Každá skupina jde do jednoho rohu,na pokyn učitelky zvednutím barevné karty nebo praporku jede skupina  aut se stejnou barvou.

 • jede jedna skupina,která se pak vrátí zase na stejné místo
 • vyjíždí dvě,nebo tři (čtyři) skupiny a vrací se zase na své místo
 • obměna: 

Učitelka stojí uprostřed mezi dětmi,podle postavení učitelky,směru upažených paží si děti vymění  místa.(Jako dopravní policista-zeptat se dětí jak ho poznají,co dělá)

 • vzájemně se vymění dvě skupiny       vedle sebe   nebo  křížem
BŘEZEN 2018

7. Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií.

 Časový rozsah – 8 týdnů 

Podtéma: Když sluníčko svítí (12.-16.3.2018)

-poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání, poznávání jarních dětských her, seznámení s bezpečností při hrách a s ochrannými pomůckami

Báseň s pohybem:

Vyšlo slunce zasvítilo na nebi se otočilo. Každá kytka maličká, radost má ze sluníčka. Ke slunci se naklání, listy z hlíny vyhání.

Táta včera navenku našel první sněženku, vedle petrklíč zima už je pryč. 

Písničky:

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní lehnu.
Když si smyslím na ní sednu.
Travička zelená, to je moje peřina.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Jen se zjara začne pučit.
Nechci já se doma mučit.
Travička zelená, to je moje peřina.

 

Na jaře:

Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře. Hej hopy, hej hopy, hej dupy dup.

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko. Hej hopy, hej hopy, hej dupy dup.

 

Brouček:

Probudil se malý brouček na stráni. Probudil se ze zimního dřímání. Rozhlíží se jestli jaro přichází a jestli mu ještě něco neschází. Schází, schází broučku více sluníčka. Aby mohla rozkvést každá kytička, aby bylo zase slyšet zpívání. Na zahradě nebo v lese na stráni.

 

Didaktická pohybová hra:

Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček, zapleteme do věnečku kvítek, lístek i větvičku jaké jméno máš? (doplnit kytku) tak pojď mezi nás.

 

Jakou barvu kytičko máš? Barevné představy – malé děti

 

Téma: Pletu, pletu pomlázku (19.-30.3.2018)

-seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti o velikonočních tradicích, malování kraslic, nácvik koled, pomoc při velikonoční výzdobě    

 

Králíček ušáček PH

Králíčku ušáčku copak děláš, jakou ty barvičku právě hledáš?....... 

 

Slepička běhá PH

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.

 

Hody, hody slepička, má barevná vajíčka.

Copak nese zajíček, kopu bílých vajíček.

Na pomlázku mašličku, vyšupeme holčičku.


Podtéma: Kamarádi zvířata, klepají nám na vrata (5.-9.3.2018)

-poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, proč je chováme, jaký je z nich užitek, kdo a jak se o ně stará, prohlídka domácího hospodářství 

Tři prasátka – motivace

Byla jednou tři prasátka, která se rozhodla, že se vydají do světa. Toulala se
po loukách, hrála si a dováděla. Ale přešlo jaro i léto, začal podzim a venku
byla zima. Rozhodla se prasátka, že si postaví domečky.

První prasátko stavělo domeček ze slámy, druhé ze dřeva a třetí z cihel. První
prasátko mělo svůj domeček rychle postavený, druhému trvala stavba o něco
déle, ale nejvíce práce se stavbou domečku mělo třetí prasátko.
Jeho dva bratři se mu posmívali: „Kdybys stavěl jako my, byl bys už hotový!“
Ale třetímu prasátku to nevadilo: „Alespoň se na mě nedostane vlk, až přijde!“
A na jeho slova také brzy došlo. Prasátka zanedlouho zjistila, že se okolo
potlouká hladový vlk. Moc se polekala a schovala se do svých domečků. Vlk
přišel k domečku ze slámy a volal na prasátko: „Prasátko, pojď ven, budeme
si hrát!“

 Když prasátko nešlo, začal ze všech sil foukat na domeček, až všechnu slámu
z domečku odfoukal. Prasátko ale stačilo utéct a schovat se u svého bratra
v dřevěném domečku. Vlk přišel k domečku ze dřeva. „Nebojte se, prasátka,
pojďte ven, budeme si hrát,“ volal sladkým hlasem, aby prasátka ošálil.
Ve skutečnosti už se ale těšil, jak si na prasátkách pochutná.
Když prasátka nevylezla, začal foukat – nejprve slabě, potom silněji. Foukal,
až domeček taky rozfoukal. Ještě štěstí, že prasátka utekla a stihla se schovat
v domečku z cihel.

 Vlk přiběhl k domečku třetího prasátka a začal foukat. Foukal ze všech sil,
foukal, ale domeček se mu rozfoukat nepodařilo. Přemýšlel, jak by se na prasátka
dostal, a napadlo ho, že do domečku vleze komínem. Vylezl na střechu
a spustil se do komína. Ale dole mezitím prasátka pořádně roztopila ohniště
a vlka nejenže štípal kouř do očí, ale ještě si na ohni připálil ocas. Vyrazil ven
z komína a utíkal, až se mu za patami kouřilo.
Od té doby už nikdy na paseku nepřišel a prasátka v bezpečí společně hospodařila
v domečku z cihel.

Říkanka k pohybové hře:

Prasátka šla pro vodičku,
vlk se schoval do háječku.
Prasátka se polekala,
do domečku hned spěchala.
 

 • přirovnávání - charakteristika zvířat:

  Mlaská u jídla jako... prasátko
  Chodí zmoklá jako... slepice
  Drápe jako... kočka
  Ten je silný jako... kůň

  Věrný jako….pes.

  Kudrnatá jako …ovečka

  Mlsná jako…koza

  Silný jako….býk

   

 • tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov (slepice - slepička)

Pohybové a smyslové hry

  • PH Všechno lítá , co peří má - upevňování pojmenování pro domácí zvířata
  • PH Na domácí zvířátka - děti znázorňují pohybem a zvukem zvíře z obrázku
  • PH Kdo promluvil - děti sedí na židličkách v kruhu, jedno dítě má zavázané oči, chodí uprostřed, učitelka se dotkne jednoho dítěte se smluveným heslem - to dělá zvuk daného domácího zvířete, úkolem dítěte se zavázanýma očima je uhodnout, kdo promluvil a jaké zvíře představuje
  • PH Hledám svou maminku - děti mají rozdané obrázky s domácími zvířaty, na slova „hledej svou maminku" vydávají zvuky daného zvířete a seskupují se do skupin
  • PH Na ovečky
  • PH Mlsná koza - hledání prstýnkuÚNOR 2018

Integrovaný blok: 

Do pohádky a zase zpátky   (4 týdny)            

blok má seznámit děti s klasickými i veršovanými pohádkami,sledováním pohádek a příběhů obohacovat citový život dětí,prohlubovat zájem o knihy. Radostné prožití karnevalu a seznámení s masopustem.


Podtéma: Tajemství knížek          (26:2.-2.3.2018)

–       poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek  a příběhů  s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

 

 Didaktické hry s hláskami:

Na jaké písmeno začíná mé jméno?

Na jaké písmenko začíná slovo...?

Ať jsi holka nebo kluk,
zbystři oči, napni sluch
Po třídě se rychle projdi,
co začíná na ... najdi.
Děti hledají po třídě předměty začínající na dané písmenko.

Knížka a myš 

Když se myši probudily,
kručelo jim v bříšku,
ale doma objevily
jenom tuhle knížku.

Že jim tuze vytrávilo
ze zimního spánku,
v cukuletu ohryzaly
skoro celou stránku.

Ach vy žrouti - já vám za to
píšu z mravů pětku.
Knížky jsou tu k prohlížení,
knížky nejsou k snědku!

Našly suchou kůrku,
každá snědla půlku.

Hrajeme si s knížkami

Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.Podtéma:        HÁDEJ KDO JSEM   5.-9.2.2018   

-společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry

Taneček  Kalamajka mik mik mik,Šašo

Paleček a jeho kamarádi

Mámo, usmaž kobližky!
Až mi dojdeš pro šišky,
Nemám už čím topit, synku,
dělej něco pro maminku!

V lese bum, bum, bum,
šiška jako dům,
za ní druhá, po ní třetí
z vysokého smrku letí
Paleček je dávno v lese,
sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček
jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne,
ale šiškou ani nehne.

Zavoláme prostředníčka:
Prostředníčku, pomoz nám!
Chlapečkovi zrudla líčka:
Nadarmo se namáhám!

Zavoláme prsteníčka:
Prsteníčku, tak co ty?
Chlapečkovi zrudla líčka:
Šiška dělá drahoty.

Zavoláme na Malíčka:
Pojď, Malíčku, pomoz nám!

Malíček je chytrá hlava,
kamarádům rady dává:
Ty jdi sem a ty jdi tam,
čekejte až zavolám!
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...
Vracejí se domů lesem,
máma jim dá za šišku
cukrovanou kobližku.

Medvědí honička
Popis: děti utvoří kruh a drží se za ruce, jedno dítě je v roli medvěda a sedí v dřepu uprostřed (může mít masku medvěda). Děti v kruhu chodí do rytmu říkanky:

"Ty medvěde chlupatý,

co máš kožich na paty,

rychle, rychle utíkej,

všechny si nás pochytej.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

už nás začni honit. Teď!"

Na poslední slovo se všechny rozběhnou a medvěd je honí. Chycený se stává medvědem a hra se opakuje.

hra  Maso-půst- maso-děti se radují,tancují

                            půst-  děti musí nehnutě stát Téma: Jak zvířátka v zimě žijí (29.1.-2.2.2018)

-poznávání lesních zvířat a ptactva přezimujících u nás, společná péče o lesní zvířata a ptactvo

 Veverka čiperka - PH

Veverko čiperko co tu děláš, že po tom lesíčku takhle běháš?

Oříšky pro sebe sbírám, na tebe oříšku už se dívám.  

JEŽEK V ZIMĚ

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,

od té doby spí a spí.

Zahrabal se do země,

lidičky vzbuďte mě,

až zavoní fialky

a zapískají píšťalky.


LEDEN 2018

Téma - Zimní hrátky

 

Na sněhu-báseň

Na saních už sáňkujeme,
na bobech zas bobujeme, 
kuličkami koulujeme,
na lyžích teď lyžujeme.

Hrajeme si, dovádíme,
sněhuláka postavíme

že je zima, to my víme.
pozor, ať se nezraníme

 

 

Sportovec báseň s pohybem

Po ránu se protáhneme, (protažení na špičky )

nohy, ruce rozhýbeme. ( prsty a dřepy)

Zaskáču si, zaběhám, ( poskoky, běh na místě)

pro své zdraví vše udělám. ( pokýváme hlavou)

Není to těžká věc,  (prstem nene)

já jsem správný sportovec. ( ukázat svaly)

 

Did.hra

Kudy jede lyžař( orientace v prostoru )

Jede, jede z kopečka, nemá žádná kolečka. Na nohách dvě prkýnka, zatáčí už zlehýnka.

(děti předvádí lyžaře)

Ukazuju kam jede a děti říkají strany a sami se tam otáčí.

 


Hola,škola nás volá  22.1.-26.1.2018

-co děláme celý den ve školce, časová posloupnost, rozvíjení kamarádských vztahů, utváření  pohody a veselí ve třídě

-pohybová hra „Na bubeníka“,“Na čísla“-chůze v zástupu i v prostoru,v daném rytmu a tempu se správným držením těla,utváření skupin podle počtu

-hra Čárka–tečka-zdravotní cviky-procvičení ohebnosti páteře,obratnosti

-procvič.výslovnosti hlásek,hlásky na začátku slova, obohacování slovní zásoby o slovesa

-hra TIK TAK BUM- rozvíjení slovní zásoby

-společenské hry-  dodržování praviden,hrát fair, umět se domluvit s kamarádem

-procvičujeme znalost barev,tvarů, pojmy méně,více, vlevo,vpravo,stejný,jiný…

Jdu k zápisu!

Zítra půjdu do školy.
Nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.

Zítra půjdu k zápisu,
tašku s sebou ponesu.
Budu v ní mít rodný list,
u zápisu budu číst.

Budu říkat básničku
a zazpívám písničku.
Už se na to těším moc!
Teď jdu spinkat – dobrou noc!


Zem pod sněhem    8.1.-12.1.2018

charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou

 

hra „Smutný sněhulák“  - „Šel sněhulák ulicí,

                                            měl hrncovou čepici.

                                            Moc se mu to nelíbilo,

                                            všude bylo šedobílo.“

       - děti chodí po třídě, říkají říkanku. Jakmile říkanka skončí, každý   hledá kamaráda .Dvojice se chytí za ruce, při dalším opakování se  „přilepí“ ramenem, zády, čelem…apod.

-aktivity: chůze po stopách ke sněhulákovi,hod kouličkou na cíl, hra s kouličkama -třídění dle velikosti, sněhulákovi knoflíky-určování počtu

 

PH hry-  Meluzína, Na Mrazíka

Písničky: Dva mrazíci uličníci, pod střechou si hráli, houpali se na rampouchu, všemu se jen smáli, tralali  tralala - všemu se jen smáli.

                Na okýnko nakreslili les a taky vránu,malovali, zapomněli, že les nemá bránu, tralali tralala - že les nemá bránu
                Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli. Dva mrazíci uličníci cestu zase našli, tralali tralala - cestu zase našli

                 Sněží

                 Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
                 Fouká, fouká, bílá je louka, zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

Rampouch

Rampouch visí ze střechy a vymýšlí neplechy.

Má však zmrzlé nožičky, hlavičku i ručičky

A tak jenom viset musí,

Kdo chce ať to taky zkusí.

 

Na saních

Na kopci se třpytí sníh,děti jezdí na saních.

Tváře mají červené, nos i uši studené.

Nikomu to nevadí,dál ve sněhu dovádí.              …….říkanky s pohybemPROSINEC 2017

(27.11.-  8.12.2017)      Když chodí čert a Mikuláš 

Co to je? Co to je? 

Čert na okno bubnuje!

Za úkol už dneska má,

chytat dítka zlobivá.

Čerte, čerte ty se pleteš,

nikoho si neodneseš.

U koťat se nezlobí,

jsou to děti šikovný!

-čertovy kuželky-koulení míče na cíl

-čertova košíková-hod horním obloukem do koše

Mikuláši, andílku

děkuju za nadílku a ty, čerte rohatý jen si zůstaň za vraty

celý rok jsme hodný byly ve školce jsme nezlobily

hračky si hned uklízíme po pohádce ihned spíme.. 

Dobré ráno, pěkný den,

S čertíkem si zahrajem.

Žes byl hodný, to mi víme,

Čertíka se nebojíme.

Hra  TANCOVALI 2 ČERTÍCI – na melodii    Šel zahradník do zahrady

Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi…..            tancujeme ve dvojicích

  zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli“        zadupáme, zamáváme,                                                                                     vyměníme kamaráda

HOUPY HOU,ČERTI JDOU, HOUPY HOU,ČERTI JDOU,   -houpací chůze

BĚŽÍ PĚKNĚ V POKLUSU,RYCHLE KOLEM CIRKUSU.-běh po kruhu

PŘEVALÍ SE NA KOBEREC, UDĚLAJÍ KOTRMELEC.- převalování na koberci

TŘESKY ,PLESKY, HROMY, BLESKY, -tleskají o dlaně

A NA DVEŘE BUCHY BUCH !- bouchání pěstmi do koberce

JÁ SE BOJÍM MAMINKO,ZAVŘI HONEM OKÝNKO.schovat obličej do dlaní

JDE K NÁM ASI DUCH.

I TY JEDEN KLOUČKU HLOUPÝ,.naznačit tytyty,

TO PADAJÍ NA ZEM KROUPY bouchání do země

AŽ DOPADNOU NA HLÍNU, KRTCI SLÍZNOU ZMRZLINU.lízání zmrzliny

-JV chvilka: - sluch.hra-Čertí kolo-poznávání kamaráda podle hlasu

             – dechové cvič.- „foukání na pekelný oheň“

             - gymn. mluv.-jak dělají čerti-cvičení rtů a dolní čelisti,mimika obličeje 

               (šklebí se,vyplazuje jazyk,mlaská,prská,-rozkmitání jazyka a rtů


Integrovaný blok:

Od rána až do večera (23.10. – 24.11.2017)

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků

Témata:

23.10.- 27.10.    Já jsem malý pořádníček

30.10. – 3.11.     Čím budu,až vyrostu

6.11.-   10.11.     Když kamarád stůně

13.11.-  16.11.    Sluníčko sleduje,jak tělo funguje

20.11. – 24.11.   Tatínek a maminka,to je moje rodinka   


LISTOPAD 2017

Sluníčko sleduje, jak tělo funguje (13.-16.11.2017)

- poznávání lidských smyslů , mít povědomí o významu a funkci smyslů,jak se chránit před úrazem

 

BÁSEŃ

Nač má člověk smyslů pět, aby poznal celý svět.

Hmatem pozná, co je hladké, chuť mi poví co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.

 

PÍSEŇ

Strašidlo

Co to chodí kolem nás, je to člověk nebo das.

Je to celý chlupatý s ocasem až na paty.

Hádej, hádej je to žert nebo je to z pekla čert.

 

Didaktická hra:

Hlava, ramena, kolena palce – rozlišování částí těla, hmatová hra, hledání částí těla.

                                        

Rozumová hra: hmatové destičky, poznat co voní, co je hladké…

 

 

Tatínek a maminka, to je moje rodinka (20.-24.11.2017)

seznámení s rodinou, znát zaměstnání rodičů, poznat a pojmenovat členy rodiny, prohlubovat citovou vazbu na rodinu

 

píseň "Muzikantská rodina":

Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků.

bum,bum,bum,až se třásl celej dům.

V kuchyni zas maminka každou chvíli zacinká

pokličkou, velkou, nebo maličkou.

Naše malá Monika taky v hudbě vyniká,

ta hraje: na skleničku od čaje.

I náš Véna ve zvyku, umí dělat muziku

panečku! vařečkou o vařečku.

Když my hrajem: do re mi, každý pozná

co jsme my, jediná muzikantská rodina.

 

 

Tanec – sněhuláci na besídku

-          Duhová víla

 

Stavba domečků – rozvoj fantazie, kde bych chtěl bydlet? Procvičení jemné motoriky.

Spontánní hry na rodinu-zkoušení rolí v rodině, jak se k sobě chováme.Podtéma: Když kamarád stůně (6.-10.11.2017)

poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

Bakterie-říkanka k pohybové hře,hrát jako na ovečky a na vlka

 

KAŽDÝ DEN SE UMYJEME,

MY TY VIRY VYŽENEME.
BAKTERIE,KROK CO KROK,
BĚŽÍ PRYČ JAK O ZÁVOD.

  

BOLAVÝ ZOUBEK 

Zlobil zoubek Kubu v puse,

pobolíval v jednom kuse.

Pan zubař však snadno zjistil,

že ho Kuba málo čistil. 

 

LÉKAŘ 

Doktor je pán laskavý,

Stará se nám o zdraví.

Až si kluku zlomíš ruku,

však on ti ji napraví.

  

Lékař-hádanka

Když vás někdy v krku pálí,

vosa štípne,svíčka spálí,

odřete se pádem z výše-

kdo vám léky předepíše?

 

Pohádka: O Medvědu Peciválovi

Jde o pohádku s otevřeným koncem, kdy děti dostávají prostor pro slovní vyjádření již získaných zkušeností, pro logické uvažování nad situací v pohádce, ale i pro svou fantazii. 

Byl jednou jeden medvěd a tomu říkali Pecivál. Doopravdy se jmenoval Brumla, ale proto, že byl velký lenoch, zvířátka mu začala říkat Pecivál. Od rána do večera se povaloval ve svém pelechu, ládoval se medem a jinými lahůdkami a ještě ke všemu měl pořád špatnou náladu. Nerad se stýkal s ostatními zvířátky z lesa a už vůbec se nerad zapojoval při jakýkoliv hrách a aktivitách. A tak celý den projedl, prospal a neustále byl nevrlý. Postupně kynul a kynul, až z něj byl opravdu mohutný medvěd. Čím více ležel, tím méně měl do čehokoli chuť. Ze začátku to byl celkem pohodlný způsob života, jenže ejhle - najednou mu jeho lenost začala brát. Tu se ráno probudil a začalo ho tuze bolet bříško. Pomyslel si, že má asi hlad, stěží se zvedl a šel najít ve spíži nějaký další med. Celý ho spořádal, ale nepomohlo to. Co víc, udělalo se mu ještě hůř. Braly ho křeče a nevěděl, co má učinit. Zavolal si tedy na pomoc zajíce. Zajícovi se moc nechtělo, po tom co byl na něj týden předtím medvěd nepříjemný, když ho přišel navštívit, ale zželelo se mu Brumly a zavolal na pomoc doktora. Doktor Sova urychleně přiletěl a začal vyšetřovat. ,,Hm, hm, je to jasné," řekl doktor. 

 

Následuje otevřená diskuze na téma - jak předcházet nemocem, co děláme pro své zdraví (oblečení, strava, sport, pravidelná návštěva lékaře), kdo nám pomůže, když jsme nemocní. 

Čistota - půl zdraví

Ve vaně to tolik pění,

že mě ani vidět není.

Mamka o mně ale ví -

pokaždé mě objeví. 

 

Pohybová hra - Bolavý zoubek (honička s pravidly)

Jedno z dětí představuje kaz, který se snaží dohonit zdravé zoubky ŘÍJEN 2017

Podtéma: JEŽKOVA POSTÝLKA   16.10.-20.10.2017

- poznávání lesních zvířat, volně žijícího ptactva, příprava zvířat na zimu, výlet do lesa, soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí

 

Pohádka + dramatizace:  BUDKA

Písnička    Cupy,Dupy

rozpočítadla :                 U našeho lesíka,starý ježek naříká.

                                       Ztratil prý tam nové boty,když šel včera do roboty.

                                       Nenaříkej  ježku náš, mezi námi boty máš.

                                       Ať je vzal  ten nebo ten,vypíchej ho z kola ven.   

- Čím se ježek češe v lese ?Nevím čím,nevím čím.

                                       Každé ráno učeše se jehličím, jehličím.

 

Ph hry:  Na ježka, Na zajíčkaPodtéma: Podzim klepe na dveře (9.-13.10.2017)

-charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka, hraní  a tvoření z listů, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

 

Básně

Draku,ty jsi vážně drak

Hudry.,hudry je to tak

A máš zuby dračí

Mám dva to mi stačí

A co těmi zuby jíš

Princezen mám plnou spíž

Ach ty lháři – každý to ví

Ty jsi jenom papírový

 

Písně s pohybem

Houbař

Houbař chodí po lese pozorně se dívá, hříbek roste ve smrčí pozorně se skrývá

RF:Houbaři, houbaři hříbečky si osmaží, houbaři, houbaři hříbečky si osmaží

Muchomůrku červenou každý pozná v lese, tu si ale nikdo z nás domů neodnese-

RF:....

 

Pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak. Z vysoka se dívá na svět strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran, náhle spatřil hejno vran. Ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán.

Do šíře i do dáli. Nikde se ho nebáli. A ty zuby papírové všichni se jim vysmáli.

 

Dešťové kapičky

Děšťové kapičky, dostaly nožičky.

Ťapity ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.

Běhaly po plechu, dělaly neplechu.

Ťapity ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.

Kocour spal v okapu, spadly u na tlapu.

Ťapity ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.

Jéje ten naříkal, plakal a utíkal.

Ťapity ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.

 

Pohádka O Moudrých dubech a nafoukaném větru

Před dávnými a dávnými lety, kdy ještě na světě nebyla města a vesnice, jen velký zelený prales, přiletěl do toho pralesa vítr. Vítr byl úžasně nafoukaný, nosil nos nahoru a řval na celé kolo, že nikdo neumí lépe lítat než on a nikdo neumí tak pěkně zpívat jako on.

 

    "To ví kaštan, javor, jasan,

    to ví přece každý strom,

    že když zpívám, přímo jásám,

    protože mam hlas jak zvon.

    To ví přece každý strom,

    že má vítr hlas jak zvon."

 

"Je pravda," uznaly stromy, "že zpíváš hodně nahlas, ale podle našeho názoru lépe zpívají ptáci."

"Ptáci? A kde jsou?" divil se vítr.

"Schovali se před tebou v našich zelených větvích, protože se báli, že jim potrháš peří. Foukal jsi totiž hrozně silně."

"Hned zafoukám ještě silněji," rozzlobil se vítr. "Tak silně, že otrhám všechno listí a vyženu všechny ptáky z lesa. A pak už nikdo nebude říkat, že ptáci zpívají lépe než já."

Tohle vítr prohlásil a hned začal oškubávat se stromů listí a vyl při tom, jak mohl nejsilněji:

 

    "Ptačí zpěv já nemám rád,

    tak jdu listí oškubat."

 

A tu se ptáků zastaly duby:

"Nedovolíme, aby vítr oškubal naše listí, protože by ptáci ztratili úkryt", řekly odhodlaně. A tak pevně držely listí ve větvích, že ho vítr opravdu nemohl servat. Celý podzim foukal a škubal, foukal a škubal - a nic. V říjnu neurval ani jeden dubový list, v listopadu taky ani jediný. Dokonce ani v prosinci se mu to nepodařilo.

 

    I když přišla krutá zima

    a přinesla silný mráz,

    dub své listí pevně třímá,

    dub své listí nesetřás.

    I když přišel silný mráz,

    dub své listí nesetřás.

 

Dubové listy se zkroutily, svraskaly a zešedly od jinovatky a mrazu, ale ani vítr ani zima listí z dubu nemohly shodit. A každého dne sedali na větvích pod ochranou dubového listí ptáci a veselou písničkou děkovali dubům za to, že jim poskytly útočiště a ochránily je před zimou a větrem.

 

Tak to bylo kdysi a tak je to i doposud. Od listopadu až do května, kdy jiné stromy nemají už ani lístek, duby pevně, nejpevněji jak můžou drží své svraskalé a větrem pokroucené listí na větvích a snaží se neztratit ani jeden list. A každým rokem vyhrávají válku s větrem a zimou a ptáci jim za to děkují svým cvrlikáním a okřídlenou písničkou:

 

    "Duby i dubové proutí

    do trubiček listí kroutí,

    kroutí, krabatí a svíjí,

    ptáci se v tom listí skryjí.

    Pak se, větře, marně chlub

    ptáky v listí schoval dub.

 

    Díky dubům kabrňákům

    neublíží zima ptákům.

    On to není žádný omyl,

    jakou sílu mají stromy:

    Vítr fouká na sto trub,

    ale válku vyhrál dub!"LISTÍ ŽLOUTNE ,POLETUJE   2.10.-6.10.2017

Co se učíme:

 1. Poznávat jehličnaté a listnaté stromy a jejich plody
 2. Poznávat barvy ,všímat si barev v podzimní přírodě
 3. Poznávat hlásku na začátku slova

KAŠTÁNEK

Kaštánku, kaštánku,  počkej tu na mě.

Zvednu tě ze země ,  dám do své dlaně.

Pěkně se ohřeješ , zaleskneš zakrátko,

Ve škole si z tebe  udělám zvířátko. 

Paleček a jeho kamarádi

Rozpočítadla:

 • U našeho lesíka ,starý ježek naříká. Ztratil prý tam nové boty, když šel včera do roboty. Nenaříkej  ježku náš , mezi námi boty máš. Ať je vzal ten , nebo ten ,vypíchej ho z kola ven.
 • Čím se ježek češe v lese? Nevím čím, nevím čím. Každé ráno učeše se jehličím, jehličím.

 Písničky:

„Z mechu a kapradí“

„Podzim“

„Šípková Růženka“ 

Hrajeme si :

Na  houbaře

Na  malíře

Na  ježka


ZÁŘÍ 2017

2.Integrovaný blok:

Barevný podzim

integrovaný blok je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim,příprava zvířat na zimu,s podzimními prácemi na zahradě. Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí. 

Časový rozsah: 5týdnů

Podtéma:Podzimní zahrada (25.-29.9.2017)

-poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

-seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny a jejich zpracováním, význam zeleniny ve stravě 

Básně

BRAMBORA - s ukazováním

Koulela se ze dvora,

tákhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela,

že odněkud seshora,

spadla na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?

Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

 

Písně

Lečo - píseň

Rajčata se rozhněvala na zelenou papriku, boj se vede neprodleně na syčícím rendlíku.

RF: A pepř pálí jako ráží, až se rendlík otřásá, na kusy je rozsekaná liberecká klobása.

Vejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulím.

Jenom já mám místo zbraně v ruce lžíci a už jím.

 


1.Integrovaný blok:

Nejsem na světě sám                      

-prohlubovat citový vztah mezi dítětem a učitelkou, pomoc učitelky s adaptací dítěte v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin.

Časový rozsah : 2 týdny

PODZIMNÍ ZAHRADA – OVOCE  18.9.-22.9.2017

Co se učíme:

 1. Poznat  a pojmenovat základní druhy ovoce podle vzhledu ,vůně,chuti 
 1. Poznávat některé druhy ovocných stromů ( jabloň, švestka,třešeň,hrušeň) 
 1. Písničky – Pod naším okýnkem

                           Koulelo se koulelo

                           Cupy,dupy

 1. Taneček Mazurka-  Měla babka
 2. Poznat  kruhový tvar , červenou barvu
 3. Rozlišovat  co je zdravé-nezdravé (ovoce-vitamíny) 

Hrajeme si :

Na sadaře

Na zlatou bránu

Na obchod s ovocem 


Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád (11.-15.9.2017)

seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček),   respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné      povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 Básně

1. Voda, voda hodná je ručičky nám umyje, umyje i pusinku a pocáká maminku.

 

2. To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.

 

Písně

1. Kočka leze dírou pes oknem, nebude-li pršet nezmoknem.

    A když bude pršet zmokneme na sluníčku zase uschneme.

2. Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru.

    Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpýchá.

    Běž zajíčku běž za ní seber jí to koření.

    Liška se mu schovala ještě se mu vysmála.

Pohybové hry

Uvíjíme věneček ze všech našich dětiček,

zapleteme do věnečku, kvítek lístek i holčičku,

jaké jméno más? Tak pojď mezi nás. Procvičení jmen dětí 


PODTÉMA: Školka nás volá  4.9.-8.9.2017

 - seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat jej

 •  Uvítací ranní říkanka-Dobré ráno,krásný den,začneme den s úsměvem,stoupneme si vedle sebe,pohladíš mě a já tebe,za ruce se chytíme,do kolečka chodíme.A pak si něco povíme.
 • Říkanka -Posadí se malá holka,posadí se malý kluk,dá si ruce na kolínka a už tiše ani muk
 • Hvpohybová hra KRUH

 -učíme se : koulet,házet,chytat míč, stavět z kostek,navlékat korálky,skládat mozaiky,pečovat o osobní hygienu,samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony(použít toaletní papír,mýt si a utírat ruce,umět používat kapesník),samostatně se oblékat,svlékat,obouvat,jíst

poznat svou značku,umět ji pojmenovat, nakreslit,přiřadit,třídit

pozdravit při příchodu a odchodu z MŠ………